תנאי השימוש באתר, בתכנים ובמערכת הקורסים – “דיגימייט”

כללי

על ידי שימוש בתכנים המופיעים באתר זה ובשירותים המוצעים בו הנך מסכים בזאת לתנאים ולהתניות המפורטים בהסכם זה.
במקרה בו אינך מסכים לאמור בהסכם זה הינך נדרש ללא כל דיחוי לחדול מלעשות כל שימוש בתכניו או בסדנאות והקורסים המוגשים בו.
התוכן מסופק “כפי שהוא”. התוכן והידע המועברים אינם מהווים ייעוץ מקצועי ישיר ולכן כל שימוש בתוכן או ידע המופיע באתר זה הינם על אחריות המשתמש.
מובהר כי הקורסים השונים זמינים לצפיה אך ורק לפי לוחות זמנים שנקבעו מראש על ידי החברה לצורך העצמת האפקטיביות של הקורסים עצמם.
המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה בתכנים, בידע ובקורסים המופיעים באתר.
השימוש בתוכן, בידע ובקורסים מסופק “כפי שהו”. דיגימייט לא מתחייבת כי הסדנא תפעל ללא תקלות, כי הנתונים והמידע אינם מכילים אי-דיוקים ושגיאות. דיגימייט אינה אחראית לכל שימוש בתכנים, בנתונים ובמידע, לרבות להתאמתם למטרה ספציפית, לרבות עדכון של הנתונים והמידע המופיעים באתר ובתכניו, לאיכות הנתונים והמידע, לנזקי חומרה או תוכנה העלולים להיגרם מתוכנות-זדוניות, או לנזקים הנובעים מכל כשל, עיכוב, איחור, אי-דיוק, השמטה בנתונים ובמידע. המשתמש מסכים ומתחייב ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שייעשה באתר ובתכניו.
הרשמה למערכת הקורסים תאפשר למשתמש גישה לאזור האישי שלו הכולל נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: גישה לקורסים שנרכשו, גישה לקורסים חינמיים אליהם רשום, לפרקים ולשיעורים ופרטים אישיים. יתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת דיגימייט. המשתמש יעשה שימוש בקורסים, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות הקורסים.
בהתאם למדיניות הקורסים בעניין שמירת הפרטיות, דיגימייט תשמור על המידע של המשתמש, ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך חיוב כרטיס האשראי של המשתמש עבור רכישות באתר שיבצע המשתמש. המשתמש יודיע מיידית לדיגימייט על כל כניסה לאזור האישי שלו באתר שבוצעה ללא אישורו וכן על כל מקרה בו סיסמתו נפרצה.
המשתמש יעשה שימוש בקורסים, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין לשמור או לבצע שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות לשמוע או להעתיק את התכנים המועברים באופן אישי לרשומים בלבד, או חלק מהם, אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות הקורסים הדיגיטליים.
המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותה התקינה של המערכת.
הפר המשתמש את תנאי השימוש במערכת הסדנא, דיגימייט תהיה רשאית להפסיק את השרות לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה עפ”י כל דין. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את דיגימייט ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע”י צד שלישי בשל הפרת הסכם זה ע”י המשתמש ו/או הפרת זכויות הצד השלישי.

אבטחת מידע

המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. דיגימייט משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי האבטחה מעת לעת, על מנת להגן על המידע אך למרות זאת אין אפשרות להגנה מוחלטת. המשתמש פוטר בזאת את דיגימייט מכל אחריות בכל הנוגע לשימוש במערכת האתר ובתכניו.

רכישת זכות שימוש בקורסים הדיגיטליים תתאפשר רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף.
כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
המחיר המחייב של כל קורס יהיה המחיר שהוצג לגביו.
התשלום עבור השימוש בכל קורס ובמערכת יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי/ביט בלבד.
השימוש במערכת הקורסים יתאפשר באופן מיידי מיום התשלום ואישורו.
לקוח שביצע רכישה דרך האתר רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת זכות השימוש או מיום שקיבל לידיו מסמך המפרט את תנאי העסקה שביצע, לפי המאוחר מביניהם.

מדיניות פרטיות

החברה מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר האינטרנט שלה ובמערכת הקורסים. החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה.
על ידי שימוש והרשמה למערכת הקורסים הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן.
באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי החברה אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.
החברה עשויה, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע”י קבצים אלו האתר של החברה מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.
במידה שמשתמש אישר כאשר הוא נרשם לאתר משלוח של מידע פרסומי, החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דברי דואר, בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם משתמש שאישר לדיגימייט לשלוח לו מידע פרסומי, אינו מעוניין לקבל מידע זה עליו לפנות לחברה באמצעות המייל שלהלן: digimate.il@gmail.com
המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. החברה עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים.
כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
בהתאם למדיניות החברה בעניין שמירת הפרטיות, החברה תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה.
עם זאת, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה.

מדיניות אספקת מוצרים

באתר ישנם שני סוגי מוצרים:

קורסים דיגיטליים – בעת ההרשמה ואישור התשלום, נשלחת למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאפשרת באופן מיידי להיכנס למערכת הקורס ולהתחיל לצפות בתכנית המופיעים.
תרומה למיזם דיגימייט – אפשרות לתמוך ולתרום למיזם
במקרה של תרומה, נכון ל-24.5.23, אין תמורה ישירה לשימוש במערכת הקורסים שבתשלום, אלא רק למערכת החינמית.

קניין רוחני

הזכויות במערכת הקורסים ובקורסים עצמם, לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות לדיגימייט בלבד.
כל הקורסים מכילים חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, חוק זכויות מבצעים ומשדרים וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.
חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מתכני הקורסים ו/או חלקים מהם לרבות מהתכנים המופיעים באתר. 
המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של דיגימייט וכן שלא להפר את תנאי השימוש במערכת סדנא זו.

כללי

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי לבתי המשפט בתל אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

פרטי התקשרות

כתובת – קיבוץ הזורע,

ת.ד 245

טלפון ליצירת קשר:
0504500756

אישור משתמש

הרשמתך למערכת, הכנסת הפרטים שלך וסימון אישור לקבלת התנאים הנ”ל, מהווים חתימה והסכמה לתנאי השימוש לעיל.